Embassy - Whisky Embassy Sklep z alkoholami Poznań

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY
SPÓŁKI WHISKY EMBASSY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

 Z DNIA 1 GRUDNIA 2020 R.

§ 1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.      Elektroniczna platformy składania zamówień dostępna jest pod adresem internetowym: https://whiskyembassy.pl i jest prowadzona przez Spółkę Whisky Embassy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Poznaniu, ul. Świerzawska 14, 60-321 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu pod numerem: 0000848232, NIP: 7792516644.

2.      Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z platformy i określa zasady korzystania oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem platformy.

3.      Sprzedaż odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności Ustawą z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 2.

DEFINICJE

1.      Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach platforma, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.      Właściciel platformy/Sprzedawca – Whisky Embassy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Poznaniu, ul. Świerzawska 14, 60-321 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem: 0000848232, NIP: 7792516644.

3.      Klient (użytkownik) – każdy podmiot korzystający z platformy.

4.      Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z platformy.

5.    Elektroniczna platforma (platforma) – elektroniczna platforma służąca do składania zapytań o dostępność produktów prowadzona pod adresem internetowym:  https://whiskyembassy.pl.

6.      Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (po uprzednim skorzystaniu z  platformy), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron
z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.      Regulamin – niniejszy regulamin platformy.

8.      Zapytanie o dostępność (zapytanie) – zapytanie Klienta składane za pośrednictwem poczty elektronicznej zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów z Właścicielem platformy.

9.      Produkt – udostępniona na platformie rzecz ruchoma albo usługa polegająca,
w szczególności na zorganizowaniu degustacji.

10.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta między Klientem
a Właścicielem platformy po uprzednim skorzystaniu z platformy.

§ 3.

KONTAKT Z WŁAŚCICIELEM PLATFORMY

1.    Adres do doręczeń: Poznań 60-321, Ul. Świerzawska 14

2.      Adres e-mail: shop@whiskyembassy.pl

3.      Numer rachunku bankowego: 28 1140 2004 0000 3202 8016 9711

4.      Klient może porozumiewać się z Właścicielem platformy za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4.

INFORMACJE OGÓLNE

1.    Właściciel platformy w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością platformy z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.      Przeglądanie asortymentu platformy nie wymaga zakładania konta. Składanie zapytań o dostępność przez Klienta o produkty znajdujące się w asortymencie platformy możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany
w § 3 Regulaminu adres e-mailowy.

3.      Ceny podane na platformie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.      Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach platformy w trakcie składania zapytania o dostępność, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

5.      Informacje znajdujące się na stronach internetowych platformy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zapytania o dostępność za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach platformy składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

§ 5.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAPYTAŃ O DOSTĘPNOŚĆ

1.    Zapytania o dostępność przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej platformy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Składanie zapytań przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)     przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10),

b)     łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s,

c)      aktywny adres e-mail.

2.    Zapytania o dostępność złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

§ 6.

OFEROWANE METODY PŁATNOŚCI

1.      Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1)  płatności elektroniczne,

2)  płatność za pobraniem, w tym płatność kartą płatniczą:

2.      Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie platformy.

§ 7.

ZASADY SKŁADANIA ZAPYTANIA, ZAWARCIE UMOWY
ORAZ WYDANIE TOWARU

1.      Klient przesyła zapytanie o dostępność na adres e-mailowy wskazany w § 3 Regulaminu.

2.      Po złożeniu zapytania Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie wraz ze wskazaniem, czy towar objęty zapytaniem jest aktualnie dostępny u Sprzedawcy. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

3.      Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep, znajdujący się
w Poznaniu przy ulicy Świerzawskiej 14/U1.

4.      Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej
z Regulaminem.

5.      Wydanie Towaru następuje w punkcie sprzedaży w Sklepie znajdującym się
w Poznaniu przy ulicy Świerzawskiej 14.

6.      Na wyraźne życzenie Klienta, Towar może być wydany jego pełnomocnikowi
w Sklepie.

7.      W przypadku działania przez pełnomocnika, Klient upoważnia Właściciela platformy do wydania pełnomocnikowi nabytego przez Klienta Towaru.

8.      Osobie niepełnoletniej lub będącej w stanie nietrzeźwości Produkt będący napojem alkoholowym nie zostanie wydany.

9.      W przypadku płatności elektronicznych Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

10.  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

11.  Początek biegu terminu realizacji zamówienia następuje z chwilą uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

12.  Dostawa produktu odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej.

13.    Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronach platformy oraz w trakcie składania zapytania, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

§ 8.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.      Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.      Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.      W przypadku Umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.      Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta jednoznacznego oświadczenia woli przed upływem tego terminu.

5.      Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe.

6.      W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.      Skutki odstąpienia od umowy:

a)     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

b)     W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c)      Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte
w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

d)     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e)     Konsument powinien odesłać produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.

f)       Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, także koszty zwrotu produktu, jeśli ze względu na swój charakter produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g)     Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

h)     W przypadku gdy ze względu na charakter produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu produktu, będzie się znajdować w opisie produktu na stronie internetowej Platforma.

8.      Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a)        o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)       w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)        w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)       w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)          w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)          o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)        zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)          o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9.

REKLAMACJA I GWARANCJA

1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe produkty, które są wolne od wad fizycznych
i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, wyłączona zostaje odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3.    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane
w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy.

4.    Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5.    Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Konsument ma prawo:

a)     złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady;

b)     żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

6.    Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7.    Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna

8.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

9.    Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

10.    W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sprzedawcy, Konsument zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w § 3 Regulaminu. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

11.    Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Konsumentowi. Jeśli wada została stwierdzona przez Konsumenta przed upływem roku od dnia wydania produktu domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w momencie sprzedaży.

12.    Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

§ 10.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:                   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php                                          http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b)  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej – zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej – z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c)   Konsument może skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

d)  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 11.

DANE OSOBOWE KLIENTÓW

1.      Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

2.      Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3.      Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być:

a)   w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy za pośrednictwem pełnomocnika, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta temu pełnomocnikowi,

b)  w przypadku Klienta, który korzysta na platformie internetowej ze sposobów płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.

4.      Klient ma prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia jego danych osobowych,
a także przysługuje mu możliwość sprzeciwienia się ich przetwarzaniu.

5.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6.      Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone zostały
w Polityce prywatności umieszczanej na stronie internetowej platformy.

§ 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Umowy zawierane poprzez Platformę internetową zawierane są w języku polskim.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem.

3.      Do umów już zawartych znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu  obowiązujące w chwili zawarcia umowy.

4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z platformy elektronicznej.

2. Administratorem danych osobowych jest Spółka Whisky Embassy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Poznaniu, ul. Świerzawska 14, 60-321 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem: 0000848232, NIP: 7792516644.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą
o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

5. Platforma elektroniczna realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie przekazywane informacje za pomocą e-mail,

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Platforma elektroniczna zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Podane dane są przetwarzane w celu realizowania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem platformy elektronicznej.

8. Każdy użytkownik platformy elektronicznej ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych to ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania
z naszego serwisu.

8. Dane osobowe pozostawione w związku zawarciem umowy nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych
w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności platformy elektronicznej, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.
O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. Na platformie elektronicznej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od niniejszej platformy elektronicznej i nie są w żaden sposób nadzorowane przez platformę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

POLITYKA PLIKÓW “COOKIES”

1.       Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane
w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.       Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3.       Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

a)      dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

b)     do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4.       W ramach platformy elektronicznej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

5.       W ramach platformy elektronicznej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach platformy elektronicznej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach platformy elektronicznej;
b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach platformy elektronicznej;
c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych platformy elektronicznej;
d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itd.;

6.       e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym
w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

7. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

8. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

9.   Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

–          Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

–          Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

–          GoogleChrome:www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

–          Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

9. Operator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie platformy.

Aby przeglądać zawartość strony musisz mieć ukończone 18 lat.

Mam ukończone 18 lat